Scenariusz lekcji "Czarodziejski pryzmat"

Fizyka, III etap edukacyjny

Temat : Czarodziejski pryzmat.

Treści kształcenia

Fizyka, 7.9: uczeń opisuje zjawisko rozszczepienia światła za pomocą pryzmatu; Informatyka, 6.1: uczeń wykorzystuje programy komputerowe, w tym edukacyjne, wspomagające i wzbogacające naukę różnych przedmiotów.

Cele zoperacjonalizowane

Uczeń umie wyjaśnić na czym polega zjawisko załamania i rozszczepienia światła białego;
wie, jak powstaje widmo ciągłe światła białego;
wie, na jakiej zasadzie światło białe jest rozszczepiane przez pryzmat;
zna kolejność barw światła powstających w zjawisku rozszczepienia i ich cechy;
wie, która barwa światła rozchodzi się najszybciej, a która najwolniej

Nabywane umiejętności

Uczeń potrafi podać przykłady rozszczepiania światła z życia codziennego;
umie podać zastosowania pryzmatów w życiu człowieka;
nabywa umiejętności samodzielnej pracy, obserwacji zjawisk fizycznych, stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi na nie;
potrafi zainstalować program użytkowy i znaleźć instrukcje dotyczące jego obsługi.

Kompetencje kluczowe

Etapy lekcji

  • Wstęp
  • Przebieg zajęć
  • Podsumowanie
  • Środki dydaktyczne

    Metody nauczania

    Formy pracy